Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Dzieciństwo bez przemocy.
Pielgrzymka do Gietrzwałdu
Kampania parkingowa.
Książka dla wsi
Krok na południe.
Dzień bez futra.
Akcja dla zwierząt.
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Pomoc rzeczowa
Pomoc odzieżowa
Wypoczynek dla dzieci 2009
Wybory samorządowe 2010

Prawa bezrobotnych

Prawa osoby bezrobotnej nabywane są z chwilą uzyskania statusu osoby bezrobotnej w powiatowym urzędzie pracy i określane są przez ustawę z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (D.U. z 2013r.  poz.674 z późn. zm.)

 

Osoba bezrobotna ma prawo do:

korzystania z pośrednictwa pracy- pośrednictwo pracy to podstawowa usługa realizowana przez urzędy pracy w ramach promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, polega w szczególności na:

* udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

* pozyskiwaniu ofert pracy,

* udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

* informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

* inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

* współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

* informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

- korzystania z usług poradnictwa zawodowego – doradca zawodowy pomaga zaplanować karierę zawodową klienta na każdym etapie jego rozwoju zawodowegow ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej bezrobotny może korzystać z: porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który stosuje wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowej przez bezrobotnego, porady w formie grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego, podczas której uczestnicy zajęć mają możliwość dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej, informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia, które mogą mieć formę materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych, udostępnianych bezrobotnym indywidualnie lub podczas grupowego spotkania informacyjnego

- korzystania z usługi EURES- celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz poszukujących pracy i pracodawców w ramach zapisanego w unijnym prawodawstwie ( ale w niektórych przypadkach ograniczonego w praktyce okresami przejściowymi dla nowych członków Unii) swobodnego przepływu osób oraz propagowanie mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej

- skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych

- skierowania na przyuczenie do zawodu

- skierowania na szkolenie- urząd pracy informuje osoby uprawnione do szkolenia o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych, promuje usługi szkoleniowe, w szczególności przez przygotowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o tych usługach, w formie drukowanej i elektronicznej, w tym z wykorzystaniem stron internetowych

- skierowania na staż – staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy między  pracodawcą i bezrobotnym

- ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

-  otrzymania, po spełnieniu określonych warunków, zasiłku dla bezrobotnych

- korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

- odwoływania się od wydawanych decyzji administracyjnych- stronie służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

- uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej

- po spełnieniu dodatkowych kryteriów osoba bezrobotna może korzystać z instrumentów rynku pracy, które wspierają podstawowe usługi, są to : finansowanie kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania w związku ze skierowaniem przez PUP do pracy, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo szkolenia poza miejscem zamieszkania.

 

1. Działania wobec osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( art. 49 ustawy), czyli do:

- bezrobotnych do 25 roku życia- oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia

- bezrobotnych długotrwale – ( bezrobotny, pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad dwunastu miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych)  albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia- oznacza to bezrobotnego , który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył, co najmniej 50 rok życia

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych ( bezrobotny nie posiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) , bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

- bezrobotnych niepełnosprawnych

 

2. Bezrobotni do 25 roku życia, a także bezrobotni, którzy nie ukończyli 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej mogą być kierowani do odbycia stażu u pracodawcy ( art. 53 ustawy)

3. Osoby, poza bezrobotnym do 25 roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą być kierowane do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy ( art. 53a ustawy)

4.  Bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia  oraz niepełnosprawni mogą być kierowani do prac interwencyjnych ( art. 56 oraz art. 59 ustawy)

5. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyłączeniem osób do 25 rok życia, mogą być kierowani do robót publicznych ( art. 57 ustawy)

6. Bezrobotnym  bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjęli dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkoła publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych przysługuje, na wniosek, stypendium wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki; stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczeni wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ( art. 55 ustawy)

7. Bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, może być przyznana refundacja kosztów opieki na dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inna pracę zarobkowa lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę; refundacja ta przysługuje n okres do 6 miesięcy lub na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia ( art. 61 ustawy).

 

Wyjaśnienia skrótów użytych w nawiasach:

- Ustawa: ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity D.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)

- Rozporządzenie I : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( D. U. z 2012r. Nr 222, poz. 1299 z późn. zm.)

- Rozporządzenie II : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( D. U. z 2009r. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.)

 

 

- Osoba zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy posiadająca status osoby bezrobotnej podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu posiadanego statusu, z wyjątkiem osób ubezpieczonych w KRUS lub organie rentowym np. pobierający renty rodzinne

- Jeżeli do dnia rejestracji osoba była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, to ubezpieczony winien wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego osobę posiadającą status bezrobotnego.

- Z chwilą utraty statusu osoby bezrobotnej z powodu innego niż podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, do ubezpieczenia zdrowotnego osoba może być zgłoszona za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jeśli posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha przeliczeniowego, jest współmałżonkiem lub domownikiem rolnika lub jako członek rodziny ubezpieczonej.

- Członkiem rodziny ubezpieczonej są następujące osoby:

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej- do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi- bez ograniczenia wieku,

b) małżonek,

c) wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Każda zmiana tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mus być zgłoszona w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zmian dokonuje się za pośrednictwem instytucji, która dokonywała zgłoszenia. 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001