Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Kto może pomóc
Ulgi dla osób niepełnosprawnych
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek rodzinny
Mieszkanie socjalne
Pies asystujący

Skrócony poradnik

 Nadal możesz zwracać się do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie:

  • zasiłków celowych;
  • pomocy rzeczowej i w naturze;
  • tzw. renty socjalnej;
  • zasiłków i pożyczek na tzw. ekonomiczne usamodzielnienie się;
  • środków na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych.

        Pamiętaj jednak, że nie każdy jest uprawniony do pomocy społecznej. Kryterium dostępu do wszystkich form pomocy społecznej jest miesięczny dochód na głowę w rodzinie (nie dotyczy to tylko niepełnosprawnych).

W szczególnych sytuacjach losowych Ośrodek Pomocy może przyznać pomoc także osobom, którym dochód przekracza próg dochodowy.

     Jeżeli mieszkasz sam, a jesteś przewlekle chory, lub z powodu niesprawności wymagasz pomocy. Ośrodek musi ci (ponad to, o czym była mowa wyżej) zapewnić usługi opiekuńcze w domu: pomoc w robieniu zakupów; gotowaniu; załatwianiu spraw w urzędach. Albo pomoc pielęgniarską - w myciu, ubieraniu się, lub ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów.

Usługi organizowane przez Ośrodki Pomocy są odpłatne

        Ale Ośrodek może ci je dofinansować albo opłacić w całości, jeśli dochód przypadający na osobę w twojej rodzinie jest niższy od kwoty uprawniającej do zasiłku z pomocy społecznej.

 

Odzyskasz też pieniądze wydane na sprzęt

        Gdy kupisz sprzęt ortopedyczny lub inne specjalistyczne wyposażenie, potrzebne do tego, byś mógł normalnie funkcjonować, gminny Ośrodek może zwrócić ci całość lub część kosztów. A jeśli jesteś ubogi. 

 Podstawą do przyznania ulg i uprawnień osobom niepełnosprawnym jest orzeczenie o niepełnosprawności. Uzyskasz je przed powiatowym zespołem do spraw orzekania. Zespoły te do 30 czerwca 1999 r. będą działać w 49 dotychczasowych stolicach województw.

Co musi być w orzeczeniu?

        Przede wszystkim - określamy stopień niepełnosprawności. Oprócz tego powinny się w nim znaleźć: wskazania dotyczące szkolenia (w tym socjalistycznego), zatrudnienia uwzględniającego możliwości danej osoby, korzystania z rehabilitacji (poza turnusami), korzystania z pomocy społecznej, potrzebnego sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, uczestnictwa w terapii zajęciowej, koniecznych usług socjalnych i opiekuńczych.

PAMIĘTAJ! Być może masz już orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Mówi ono nie o tym jak głęboka jest twoja niepełnosprawność, ale o tym, w jakim stopniu z jej powodu jesteś niezdolny do pracy.

Na kłopoty - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jego adres podadzą ci w urzędzie starosty. Do centrum powinieneś zgłosić się, jeśli chcesz:

  • Uczestniczyć sam lub zapisać swoje dziecko do Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej;

  • Pojechać na usprawniający turnus rehabilitacyjny (niepełnosprawny może dostać z Centrum dofinansowanie i dopiero potem wybrać organizatora turnusu);

  • Uczestniczyć w zespołach ćwiczeń fizycznych

Jeśli nie chcesz mieć barier, idź dziś do Powiatowego Centrum

        Pomoc Centrum przyda się też, gdy chcesz zlikwidować bariery, które tobie lub twemu dziecku przysparzają problemów w życiu codziennym.

PRZYKŁADY: Nie możesz wyjść z domu, bo brak ci podjazdu. Nie widzisz przejścia dla pieszych - potrzebujesz sygnalizacji dźwiękowej. Nie możesz porozumieć się z urzędnikami, bo w urzędach nie ma tłumaczy języka migowego.

        W tych wszystkich sprawach powinno ci pomóc właśnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które ma pieniądze na likwidację barier utrudniających życie osobom niepełnosprawnym - architektonicznych i w komunikowaniu się. Taka jest teoria, o praktyce zadecyduje ilość pieniędzy.

Coś miłego dla człowieka głuchego

        Z innymi barierami spotykają się osoby głuche i niedosłyszące. Im potrzebne są np.: dzwonek do drzwi z sygnałem świetlnym, sygnalizatory optyczne do telefonów, tekstofonów, telefaksów i wideofonów czy telefonów ze wzmacniaczem. Głuchoniemy może zwrócić się do Powiatowego Centrum o dofinansowanie zakupu faksu i telefaksu. O dofinansowaniu likwidacji barier w szkołach, kinach czy teatrach decydują terenowe oddziały PFRON. W obiektach ogólnopolskich np. w PKP- centrala funduszu. Centrum natomiast zajmuje się dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i pomoce rehabilitacyjne.

                                                                                                                               (opracowanie na podstawie danych PFRON i Pełnomocnika ON - ministra)

 

 

 

  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001