Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Kto może pomóc
Ulgi dla osób niepełnosprawnych
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek rodzinny
Mieszkanie socjalne
Pies asystujący

 

Życie codzienne osób niepełnosprawnych nie jest usłane różami, ale dzięki przysługującym im ulgom może być ono choć trochę łatwiejsze. Ulgi są uzależnione od rodzaju schorzenia i stopnia niepełnosprawności.

Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) przysługują:Ulgi komunikacyjne

- 49 proc. ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2 pociągów osobowych,
- 37 proc. ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
- 49 proc. na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
- 37 proc. ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych,
- bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności) - w niektórych miastach, np. w Warszawie,
- 95 proc. ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat), a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat,
- karta parkingowa - jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest zapisane, że są wskazania do posiadania karty parkingowej. Wówczas nie musisz stosować się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych DzU Nr 58 z 1999 r., poz. 622).

Ulgi telekomunikacyjne

- zwolnienie z opłat abonamentowych za radio i telewizję - tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności,
- 50 proc. rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) - przysługuje dorosłym i dzieciom, które ukończyły 16. rok życia i dotyczy następujących planów:
a) plan tp socjalny
b) plan tp 60 minut za darmo
c) plan tp startowy
d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).

Osobom trwale niezdolnym do pracy, w trudnej sytuacji ekonomicznej TP proponuje plan przyjazny za 18,30 zł z VAT z pakietem 30 minut.

Uwaga:
Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat, to ulga ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) przysługują:Ulgi komunikacyjne

- karta parkingowa potwierdzająca uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych - jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest zapisane, że są wskazania do posiadania karty parkingowej, 
- ulga na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, które ustala rada miasta, np. w Warszawie - 48 proc. (na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ dokumentującej stopień niepełnosprawności).

Ulgi telekomunikacyjne

- zwolnienie z opłaty abonamentowej za radio i telewizję - tylko dla osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. (na podstawie orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku),
d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).
- 50 proc. rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) - przysługuje dorosłym i dzieciom, które ukończyły 16. rok życia i dotyczy planów:
a) plan tp socjalny
b) plan tp 60 minut za darmo
c) plan tp startowy

Z jakim orzeczeniem masz prawo do rabatów na usługi telekomunikacyjne

- w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
- w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),
w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
- z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
- z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Prawo do rabatów mają także opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, jeśli są stale lub czasowo zameldowani z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

Możesz dostać specjalną fakturę

Osoby słabo widzące lub niewidome mogą otrzymywać od TP faktury:

- w alfabecie Braille'a,
- dużą czcionką (16-18 pkt)
- przesłane pocztą elektroniczną, które można powiększyć na komputerze.

Zamówienie na dodatkową fakturę możesz złożyć telefonicznie (tel. 9393), przesłać faksem (tel. 9394), pisemnie (Telekomunikacja Polska SA, ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice) lub w salonie sprzedaży TP.

Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do:
karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych - jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest zapisane, że są wskazania do posiadania karty parkingowej.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

- 78 proc. ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
- bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły - dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych

Ulgi przysługują nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (uczniowie) lub do 26. roku życia (studenci).

Osoby niewidome, niebędące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

- 37 proc. ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS, 
- do 95 proc. ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (musi mieć ukończone 13 lat),
- bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych - w niektórych miastach, np. w Warszawie.

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:

- dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku z 37-proc. ulgą w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
- 48 proc. ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości.

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

- osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
- osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
- osoby, które skończyły 75 lat,
- osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, 
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
ci, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Więcej informacji: www.niepelnosprawni.pl


 


  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001