Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Kto może pomóc
Ulgi dla osób niepełnosprawnych
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek rodzinny
Mieszkanie socjalne
Pies asystujący

Zasiłek rodzinny na dziecko 2012 - nowe zasady
Zasiłek rodzinny na dziecko w 2012 r. - poznaj zasady © Thinkstock - Zasiłek rodzinny na dziecko w 2012 r.: w jakiej wysokości i komu przysługuje?
Zasiłek rodzinny na dziecko w 2012 r. - poznaj zasady © Thinkstock


Od listopada 2012 r. zacznie obowiązywać nowy okres zasiłkowy. Wysokość świadczeń ma być automatycznie podwyższana o wskaźnik inflacji za trzy poprzednie lata. Po zsumowaniu poziomów inflacji wynika, że od 2012 roku kryterium dochodowe wzrośnie i wyniesie 552,3 zł na osobę w rodzinie (teraz jest 504 zł) i 638,9 w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego (obecnie 583 zł).

Zasiłek rodzinny na dziecko 2012 - komu przysługuje?
 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 552,3 zł lub638,9 zł netto (wyjaśnienie powyżej)
 • gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 68 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
 • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
 •  

  Zasiłek rodzinny - wysokość:

  Rodzaj świadczenia Wysokość kryterium dochodowe
  zasiłek rodzinny na dziecko 2012 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia;
   98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia.
  552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

  638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

  Do zasiłku rodzinnego przysługują jeszcze następujące dodatki:

  Rodzaj świadczenia
  Wysokość kryterium dochodowe
  dodatek z tytułu urodzenia dziecka (becikowe 2012) 1000 zł dochód rodziny nie może przekraczać 85 tys. zł rocznie
  dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł 552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

  638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż340,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 złna dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci) 552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

  638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  zwiększenie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie100,00 zł miesięcznie
  552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

  638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
  552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

  638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo na dziecko 552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

  638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 90,00 zł - na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

  50,00 zł - na dziecko przez okres 10

  miesięcy w związku z dojazdem z

  miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
  552,3 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

  638,9 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
       


   Zasiłek rodzinny na dziecko - kto jest uprawniony do zasiłku?

  - rodzice, jeden z rodziców albo opiekuno prawny dziecka
  - opiekun faktyczny dziecka
  - osoba ucząca się

  Zasiłek rodzinny na dziecko 2012 nie przysługuje, jeżeli:
  - dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
  - dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
  - osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  - pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
  - osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

  - członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001