Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Kto może pomóc
Ulgi dla osób niepełnosprawnych
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek rodzinny
Mieszkanie socjalne
Pies asystujący

Gmina obiecała nam mieszkanie socjalne (mnie, mężowi i 4-letniemu synkowi), w związku z tym chciałabym się dowiedzieć, czy są jakieś specjalne przepisy mieszkaniowe dla osoby niepełnosprawnej; mam mózgowe porażenie dziecięce, a mój mąż nie widzi.

 

Agnieszka K. z woj. podkarpackiego

Anita Siemaszko. Fot.: Piotr StanisławskiPrawnik Anita Siemaszko: Mieszkania socjalne otrzymują głównie osoby z wyrokami eksmisji. Lokale socjalne to mieszkania komunalne o obniżonym standardzie (np. na peryferiach miasta, ze wspólną toaletą na korytarzu itd.). Ich stan techniczny musi natomiast umożliwiać godne zamieszkanie. Przypadająca na każdą osobę w rodzinie powierzchnia w mieszkaniu socjalnym nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku osoby samotnej 10 m2. Zapewnienie mieszkań ludziom biednym, którzy z różnych powodów są eksmitowani ze swoich dotychczasowych mieszkań, należy do obowiązków gminy.

Zasady, którymi rządzi się przyznawanie mieszkań komunalnych, są różne dla każdej gminy i regulują je uchwały rady gminy. Przed rozpoczęciem starań o mieszkanie komunalne warto się z tymi szczegółowymi regulacjami zapoznać. Proponujemy skontaktować się z Wydziałem Mieszkalnictwa w Pani miejscu zamieszkania.

Kto może starać się o wynajem lokalu socjalnego:
1. Osoba, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w niedostatku, wskutek czego jej dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu na zasadach ogólnych. Jaki dochód umożliwia skorzystanie z uprawnienia do lokalu socjalnego, określa w uchwale rada gminy. Aby sprawdzić, czy możemy się ubiegać o takie mieszkanie, należy w urzędzie gminy poprosić o treść odpowiedniej uchwały. Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony. Można ją przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy.

2. Umowę o najem lokalu socjalnego zawiera się również w wypadku, gdy ustawa nakłada na gminę taki obowiązek. Często gminę do zapewnienia lokalu mieszkalnego obliguje orzeczenie sądu (wyrok eksmisyjny).

Sąd, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu przez najemcę, jego szczególną sytuację materialną i rodzinną, może w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzec o uprawnieniu najemcy do otrzymania lokalu socjalnego.

W niektórych przypadkach sąd zobowiązany jest orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego
(np. kobiety w ciąży, małoletniego, z niepełnosprawnością, bezrobotnego). W takim wypadku gmina jest obowiązana zapewnić lokal socjalny. Osoba ta ma pierwszeństwo w uzyskaniu lokalu socjalnego.
Osoba bezdomna, która chce uzyskać mieszkanie socjalne powinna udać się do urzędu gminy właściwego ze względu na ostatnie (aktualne) miejsce stałego zameldowania i tam złożyć wniosek. Oznacza to, że osoba bezdomna zameldowana np. w Gdańsku nie może starać się o lokal socjalny w Warszawie.

Należy jednak pamiętać o trudnej sytuacji materialnej gmin i o fakcie, że często nie dysponują one wolnymi lokalami socjalnymi. Nie należy się zatem spodziewać, że zaraz po złożeniu wniosku taki lokal zostanie przyznany. Ponadto gmina może akurat nie dysponować lokalami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733 z późn. zm.).

Autor: Anita Siemaszko, fot.: Piotr Stanisławski, Źródło: Integracja 6/2011 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001