Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Na co przeznaczamy darowizny
Problem niedożywienia w Polsce
Najubożsi potrzebują mięsa
Woda
Chleb
Warzywa i owoce
Makaron
Ziemniaki
Ryż
Kasza
Wielkanocna zbiórka żywności 2013
Świąteczna zbiórka żywności 2011
Świąteczna zbiórka żywności 2010
PEAD 2012
Podziel sie Posiłkiem 2012
Podziel sie posiłkiem 2011

"Początkiem wszechrzeczy jest woda." - Tales z Miletu

          Czysta Woda dla Zdrowego Świata - wpływ zasobów wodnych na bezpieczeństwo i jakość życia Wpływ zasobów wodnych na bezpieczeństwo, jakość życia i wzrost gospodarczy jest realny, dlatego powinniśmy znaleźć odpowiednie rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe, aby osiągnąć zadowalające: poziom i jakość tych zasobów - powiedział Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w MŚ podczas konferencji z okazji obchodów Światowego Dnia Wody. Spotkanie odbyło się 22 marca w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

      Światowy Dzień Wody (World Water Day), ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie ONZ, ma uświadomić społeczeństwu, jaki wpływ na kondycję gospodarczą i społeczną państwa ma prawidłowa gospodarka wodna. Każdego roku 22 marca jego obchody odbywają się pod wybranym hasłem i  poświęcone są istotnej problematyce związanej z szeroko pojętą gospodarką wodną. W tym roku przebiegają pod hasłem Czysta Woda dla Zdrowego Świata (Clean Water for Healthy World).

      Kilkanaście ostatnich lat pokazało, że woda jest podstawowym zasobem strategicznym dla gospodarki, oraz że bez świadomego i efektywnego gospodarowania nią nie sposób moderować wzrost gospodarczy i podnosić jakość życia ludzi – powiedział podczas konferencji Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w MŚ. - Uświadamiamy sobie to zwłaszcza dziś, gdy coraz bardziej, z rosnącym niepokojem, odkrywamy przewidywaną skalę i skutki zmian hydrologicznych wynikających z niestabilności klimatu.

      Wiceminister podkreślił, że kraje członkowskie Unii Europejskiej od wielu lat podejmują wyzwania mające na celu przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom. Polska również mierzy się z tym problemem, wdrażając Ramową Dyrektywę Wodną i Dyrektywę Powodziową, a także inne przepisy pochodne. - Robimy to nie tylko dlatego, że podpisaliśmy Traktat Akcesyjny, który nakłada na nas obowiązek sprostania wymogom unijnych norm. Nasz kraj musi starać się usprawniać system zarządzania wodami, ponieważ wymaga tego racja stanu kraju.

       Każdego dnia 2 miliony m3 całkowicie nie oczyszczonych ścieków i odpadów płynnych spływa do wód światowych. W skali globalnej każdego roku wytwarza się 1 500 km3 ścieków. Problem ten jest szczególnie groźny w krajach rozwijających się, gdzie 90% nie oczyszczonych ścieków zrzucanych jest bezpośrednio do wód powierzchniowych. 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001