Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Statut
Cele fundacji
Zarząd
Nasza siedziba
Środki pomocy
Kontakt do nas
Mapa strony

STATUT FUNDACJI ŻYJESZ POMÓŻ INNYM

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 Nazwa Fundacji
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „ŻYJESZ POMÓŻ INNYM” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Mariusza Ławruszkiewicza zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariuszem Dorotą Margol w Kancelarii Notarialnej w Gostyninie przy ulicy Dybanka nr 4, dnia 10 października 2008 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2.

 Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji, oznaczenia
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Kuchary - Jeżewo (gmina Bielsk, województwo mazowieckie).
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie,                     a
także przystępować do spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki.
4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może używać nazwy skróconej , a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
7. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
8. Fundacja może ustanawiać odznaczenia, wyróżnienia, statuetki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§ 3.

Czas trwania Fundacji - Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.
§ 4.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Rozdział 2
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJ
§ 5.

Cele i formy działania Fundacji

 Celem Fundacji jest:
1. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin szczególnie z terenów wiejskich.
2. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
3. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców wsi i małych miasteczek, szczególnie dzieci i młodzieży.
4. Aktywizacja ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi.

5. Tworzenie płaszczyzn organizacyjnych dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie przywracania ludzi niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

6. Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
7. Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej.
8. Pomoc osobom wykluczonym społecznie.

9. Organizowanie pomocy osobom uzależnionym, ludziom bezdomnym i kobietom samotnym.

10. Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

11. Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności. lokalnych.

13. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
14. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
15. Działalność edukacyjna i naukowa, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej i obywatelskiej.
16. Działalność kulturalna.

17. Rozwój krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
18.  Rozwój turystyki, szczególnie agroturystyki.
19. Promocja wsi i małych miast.
20.  Promocja sportu i zdrowia.
21. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.

22. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

23. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym..
24. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w teudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

2. Fundacja realizuje swe cele przez następujące działania:
a) Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
b) Organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń i kursów.
c) Działalność wydawniczą.
d) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie i finansowanie konkursów.
e) Promocję działalności dziecięcej i młodzieżowej.
f) Aktywizowanie zawodowe oraz prowadzenie odpowiednich dla obszarów wiejskich i małych miast programów ograniczających bezrobocie.
g) Prowadzenie programów i punktów informacyjnych oraz doradztwo zawodowe.
h) Edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz promocję nowoczesnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych.
i) Prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych.
j) Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji.
k) Działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej.
l) Przyznawanie
stypendiów dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, zwłaszcza ze środowisk wiejskich oraz nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, aktywności społeczno-gospodarczej, publicystyce, oświacie i kulturze,
m) Prowadzanie akcji dotyczących  zakupu podręczników oraz pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

n) Organizowanie dla ludzi niepełnosprawnych terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych kół, świetlic.
o) Organizowanie kół działalności twórczej ludzi niepełnosprawnych oraz ludzi z terenów wiejskich i prezentacja ich twórczości.
q) Organizowanie dla ludzi niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie różnych form pomocy, w tym zwłaszcza pomocy ze strony rehabilitantów, lekarzy, psychologów i pedagogów.
p) Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy których misja Fundacji może być realizowana.
r) Współpracę ze społecznościami lokalnymi nakierowaną na aktywizację działalności obywatelskiej i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi.

s) Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej.

t) Otwieraniem ośrodków dla osób niepełnosprawnych, uzależnionym, starszych oraz dzieci i młodzieży.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 6

Działalność pożytku publicznego Fundacji

1. Działalność statutowa Fundacji jest wyłączną działalnością pożytku publicznego i służy dobru ogólnemu.

Rozdział 3
MAJĄTEK FUNDACJI

 Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), natomiast kwota 1 000,00 (tysiąc) złotych będzie przeznaczona na działalność gospodarczą.  

§ 8.

 Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa prezes fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd w granicach swego umocowania.

3.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.

4. Zakazuje się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej,

- przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,  

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich


§ 9.

1. Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, służącą realizacji jej celów statutowych, zgodnie z obowiązującym prawem.  

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki            (PKD 46.38.Z);
 • Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)        (PKD 56.21.Z);
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 • Pozostała pozaszkolna forma edukacji gdzie indziej niesklasyfikowana                      (PKD 85.59.Z);
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 • Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna(PKD 56.29.Z);
 • Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
 • Hotele i pozostałe obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
 • Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
 • Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 32.99.Z);
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E);
 • Pozostałe drukowanie  (PKD 18.12.Z);

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego  (PKD 46.49.Z)
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki             (PKD 46.38.Z);
 • Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 55.52.Z);
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 • Pozostała pozaszkolna forma edukacji gdzie indziej niesklasyfikowana                      (PKD 85.59.Z);
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 79.12.Z);
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna(PKD 56.29.Z);
 • Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
 • Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10,Z);
 • Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 32.99.Z);
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E);
 • Pozostałe drukowanie  (PKD 18.12.Z);
 • Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
 • Działalność bibliotek (PKD 90.01.A)

2.  Działalność gospodarcza oraz społeczna niedochodowa może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie  zakładów, warsztatów, świetlic i innych jednostek  działających na podstawie regulaminu Fundacji.
3.   Decyzję o  powołaniu  zakładów, warsztatów, świetlic podejmuje Zarząd Fundacji. Jednostką kieruje kierownik, który jest powoływany przez Zarząd Fundacji. Kierownik jest pełnomocnikiem zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem wyodrębnioną jednostką. Kierownika, określa regulamin organizacyjny jednostki, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
5.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10.

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

2. Zarząd fundacji jest upoważniony do zatwierdzania sprawozdań finansowych. 

Rozdział 4
ORGANA FUNDACJI
§ 11.

Organa Fundacji
1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, Komisja Rewizyjna i Rada Programowa.
2. W braku odmiennych postanowień niniejszego statutu, uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Każdemu członkowi organu przysługuje jeden głos. Ilekroć w statucie mowa jest o:
I. bezwzględnej większości głosów - należy przez to rozumieć liczbę głosów większą niż połowa członków organu, według składu organu na dzień powzięcia uchwały;
II. zwykłej większości głosów - należy przez to rozumieć większość głosów oddanych. Głosami oddanymi są głosy za i przeciw.

§ 12.

Skład i kadencja Zarządu
1. Zarząd jest organem zarządzająco - wykonawczym.
2. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do czterech członków.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba prawna.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
5. Mandat członka Zarządu wygasa: z chwilą ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, automatycznie z chwilą zajścia okoliczności określonych w  § 14 niniejszego statutu.

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego powołuje się Prezesa Fundacji, który samodzielnie reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 13.

Sposób powołania Zarządu
1. Członków Zarządu  powołuje Fundator.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd pełni swe funkcje w pomniejszonym składzie do czasu powołania nowego członka Zarządu.

§ 14.

 Odwołanie członka Zarządu
1. Członek Zarządu może być odwołany jeżeli stanie się niezdolny do pełnienia swojej funkcji albo jeżeli wykonuje swoją funkcję sprzecznie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Odwołanie może nastąpić na wniosek Fundatora, bez uzasadnienia.

3. Odwołanie może nastąpić na wniosek Prezesa Zarządu, jednak po akceptacji odwołania przez Fundatora.
§ 15.

Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;
e) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
g) zawieranie umów w imieniu Fundacji;
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
3. Zarząd określa szczegółowy tryb i zasady swojego funkcjonowania w Regulaminie Zarządu.

§ 16.

 Prezes Zarządu
1. Pierwszego  Prezesa Zarządu wyznacza Fundator.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W szczególności Prezes może przyznać określone uprawnienia poszczególnym członkom Zarządu.
3. W razie równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Zarządu, decyduje głos Prezesa.
4. Na wypadek wygaśnięcia mandatu lub odwołania Prezesa Fundacji Fundator wybiera nowego Prezesa spośród członków Zarządu.

§ 17.

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa  Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu.
2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.

§ 18.

Komisja  Rewizyjna Fundacji.

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym i nie podlegającym Zarządowi organem kontroli,   w tym zwłaszcza kontroli finansowej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub trzech członków powoływanych przez Fundatora na okres 5 lat z możliwością przedłużenia kadencji.

3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa z powodu:
- dobrowolnego zrzeczenia się,
- śmierci,
- odwołania,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko zdrowiu i życiu.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

- badanie sprawozdań i sprawozdań finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunków wyników,
- sprawowanie bieżącej kontroli finansowej,

-  przedstawianie Zarządowi i Kolegium Sponsorów wyników badań i kontroli wraz z wnioskami.
5. W ramach bieżącej kontroli finansowej członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w każdym czasie przeglądać dokumenty finansowe i księgowe, sprawdzać dyspozycje finansowe i stan kasy oraz żądać od członków Zarządu informacji i wyjaśnień.

§ 19

Rada Programowa Fundacji
1. Rada Programowa Fundacji składa  się do 12 członków.
2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Rada może przyznać swoim członkom zwrot koniecznych wydatków, poniesionych przy wykonywaniu funkcji członka Rady.

§ 20.

Skład Rady Programowej Fundacji
1.  Radę Fundacji wybiera  Zarząd Fundacji w trakcie działalności.

2. Pracami Rady kieruje wybrany przez nią spośród jej członków Przewodniczący. Tryb i zasady pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
3. Członkiem Rady może być osoba fizyczna.

4. Odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może dokonać Zarząd Fundacji lub Fundator w każdej chwili, także w trakcie trwania kadencji Rady.

5. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z powodu:
- dobrowolnego zrzeczenia się,
- śmierci,
- odwołania,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko zdrowiu i życiu.

§ 21.

Zadania i kompetencje Rady Fundacji
1. Rada jest organem opiniującym Fundacji. Do jej zadań należy:
a)
ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Rada może tez podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział Prezes oraz członek Zarządu Fundacji.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 22.

Zmiana statutu Fundacji
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć ograniczenia dotychczasowych celów statutowych Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji oraz przedstawia zmiany z uzasadnieniem Fundatorowi.

Rozdział 7
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 23.

Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po akceptacji Fundatora.

Rozdział 8
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24.

Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Fundatora.

§ 25.

Sposób likwidacji Fundacji
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h) przekazanie dokumentów Fundacji do   państwowego.


§ 26.

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o zbliżonych celach statutowych.


                                                                                                          FUNDATOR

 

                                                                                 

 

 

 

 

  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001