Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Statut
Cele fundacji
Zarząd
Nasza siedziba
Środki pomocy
Kontakt do nas
Mapa strony

1. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin szczególnie z terenów wiejskich.
2. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
3. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców wsi i małych miasteczek, szczególnie dzieci i młodzieży.
4. Aktywizacja ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi.
5. Tworzenie płaszczyzn organizacyjnych dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie przywracania ludzi niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania  w społeczeństwie.
6. Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
7. Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej.
8. Pomoc osobom wykluczonym społecznie.
9. Organizowanie pomocy osobom uzależnionym, ludziom bezdomnym i kobietom samotnym.
10. Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.
11. Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności. lokalnych.
13. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
14. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
15. Działalność edukacyjna i naukowa, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej i obywatelskiej.
16. Działalność kulturalna.
17. Rozwój krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
18. Rozwój turystyki, szczególnie agroturystyki.
19. Promocja wsi i małych miast.
20. Promocja sportu i zdrowia.
21. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.
22. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
23. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001