Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Statystyka niepełnosprawni
Dzieci ubogie
Dzieci głodują!
Kraj głodnych dzieci

 

Największą dynamiką wzrostu w zbiorowości osób niepełnosprawnych charakteryzuje się grupa dzieci i młodzieży do 15-go roku życia. Ich liczba w ciąguczternastu lat, tj. w latach 1988 – 2002 wzrosła z 9,0 tysięcy do 135,1 .

Ważniejsze dane o osobach niepełnosprawnych w Polsce w roku 2002
Wyszczególnienie:
Ogółem 2002 w tys.
Osoby niepełnosprawne ogółem - 5456,7
Mężczyźni - 2568,2
Kobiety - 2888,5
Osoby niepełnosprawne prawnie - 4 4450,1
O znacznym stopniu niepełnosprawności -1064,8
O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 1426,7
O lekkim stopniu niepełnosprawności -1571,7

W wieku 0-15 lat z uprawnieniami do zasiłku - 135,1
Osoby niepełnosprawne biologicznie - 1006,6
Z całkowitym ograniczeniem sprawności - 124,0
Z poważnym ograniczeniem sprawności - 882,6

Źródło: GUS. Osoby niepełnosprawne i ich gospodarstwa domowe 2002.

            Polska jest krajem starzejącym się, jak większość krajów europejskich, czego efektem  jest   znaczny  wzrost  liczby  niepełnosprawnych.  Związane  jest  to  przede wszystkim  z  wiekiem  oraz  schorzeniami  cywilizacyjnymi,  do  których  zalicza  się między innymi choroby układu krążenia,  najczęstszą przyczynę  niepełnosprawnościw Polsce. Ponadto rozwijająca się opieka zdrowotna zwiększa możliwość osoby chorejna  przeżycie,  dając  jej  szansę  na  późniejszą  rehabilitację   medyczną,  społeczną izawodową. Z przedstawionych danych wynika również, iż znacznie wzrósł od 1988 roku  odsetek  niepełnosprawnych dzieci  i  młodzieży,  jednakże  jest  to  w  znacznym stopniu związane ze zmiana postaw wobec niepełnosprawności. Dzieci te przestały być bowiem  „ukrywane”  w  domach.  Wzrosła  świadomość  rodziców,  którzy stopniowo przestają wstydzić się problemu, jakim  jeszcze często określane są niepełnosprawne dzieci.


  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001